Slovenský iconEnglish icon

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22.6.2022

 17.06.2022

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov

z v o l á v a m

 verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v Horných Našticiach na deň

 22. júna 2022 t. j. streda o 19:00 hod

v sále kultúrneho domu  s týmto programom:

 1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
  3. Voľba návrhovej komisie,
  4. Kontrola uznesenia
  5. Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2021
  6. Správa nezávislého auditora k auditu, účtovnej závierky za rok 2021
  7. Plán kontrolnej činnosti HK 2022
  8. Rozpočtové opatrenia č. 1
  9. Určenie počtu poslancov do obecného zastupiteľstva na roky 2022 - 2026
  10. Určenie výšky úväzku starostu obce na ďalšie volebné obdobie podľa zákona č. 253/1994 Z. z. § 4, ods. 5.
  11. Rôzne
  12. Diskusia
  13. Záver

Vaša účasť je nutná.

V Horných Našticiach dňa: 17.6.2022

Jozef Hedera, starosta obce