Slovenský iconEnglish icon

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 57)
Názov Popis Dátum
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Horných Našticiach, konaného dňa 6.6.2024 - 04.07.2024
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Horných Našticiach, konaného dňa 6.3.2024 - 28.03.2024
Návrh - Záverečný účet obce Horné Naštice za rok 2023 Návrh - Záverečný účet obce Horné Naštice za rok 2023 22.05.2024
13.12.2023 - Zápisnica - 18.12.2023
VZN č.6/2023 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2024 - 14.12.2023
Návrh rozpočtu obce Horné Naštice na roky 2024-2026 - 04.12.2023
8.11.2023 - Zápisnica - 01.12.2023
VZN č.5/2023 o úhrade poplatkov v obci Horné-Naštice - 09.11.2023
VZN č.4/2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Horné Naštice - 09.11.2023
DODATOK č.1/2023 k VZN č.3/2015 obce Horné Naštice - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 09.11.2023
Generované portálom Uradne.sk