Slovenský iconEnglish icon

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 21.9.2022

 16.09.2022

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov

z v o l á v a m

 verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v Horných Našticiach na deň

 22. septembra 2022 t. j. streda o 18:00 hod

v sále kultúrneho domu  s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
3. Voľba návrhovej komisie,
4. VZN obce Horné Naštice o záväzných častiach územného plánu obce Horné Naštice a doplnky č. 2

5. Úprava rozpočtu na rok 2022 - rozpočtové opatrenie č. 2
6. Dodatok č. 1 /2022 k VZN č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022
7.  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 1 zákona č. 448/2008 v znení neskorších predpisov
8. Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pre Západoslovenská distribučná
9. Rôzne
10. Diskusia

11. Záver

 

 

Vaša účasť je nutná.

V Horných Našticiach dňa: 16.9.2022

Jozef Hedera, starosta obce