Slovenský iconEnglish icon

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – Združenie obcí “Uhrovská dolina“

logo

Prijímateľ:
Názov: Združenie obcí "Uhrovská dolina"
Sídlo: SNP 86/7, 956 41 Uhrovec
IČO:
 37 917 901
Kód projektu: 310011L329
Názov projektu: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – Združenie obcí “Uhrovská dolina“
Výška finančného príspevku: maximálna výška NFP 167 164,14 Eur

Cieľom projektu: Cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na území obce Liptovská Lužná. Cieľom je tiež vybavenie všetkých domácností na území obce kompostérmi určenými na kompostovanie BRKO produkovaného v domácnostiach a výbavenie obce kompostérmi určenými na kompostovanie BRKO vzniknutého pri údržbe obecnej zelene.

Miesto realizácie projektu: Obec Horné Naštice; Obec Kšinná; Obec Miezgovce; Obec Omastiná; Obec Uhrovec; Obec Uhrovské Podhradie; Obec Žitná-Radiša
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

www.op-kzp.sk www.sazp.sk