Skočiť na začiatok | Skočiť na Vrchné menu | Skočiť na hlavné menu | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku
Začiatok
Obsah

Letecké zábery obce Horné Naštice

(odkaz do foto galérie)

Letecký záber obce Horné Naštice (odkaz do foto galérie)

ZMENA CESTOVNÉHO PORIADKU NA LINKE 301407 Bánovce n. B. - Kšinná od 10.12.2023

ZMENA CESTOVNÉHO PORIADKU NA LINKE 301407 Bánovce n. B. - Kšinná od 10.12.2023

Na linke bude počas víkendov vytvorený taktový systém dopravy, to znamená, že spoje budú rozložené tak, aby premávali v pravidelných rozostupoch v 120 až 180 minútovom takte, vždy s odchodom v rovnakú minútu z každej zastávky.

Zároveň budú všetky spoje počas víkendov na linke 301 407 z Kšinnej, Závady p. Čiernym vrchom do Bánoviec n./B. predĺžené z autobusovej stanice až na sídlisko Dubnička. Predĺžením týchto spojov, vytvoríme úplne novú ponuku, aby mohli obyvatelia z okolitých obcí, dochádzať do obchodnej zóny pri zastávke Dubnička OC. Taktiež sa vytvorí nová ponuka spojov pre obyvateľov Bánoviec n./B., ktorým, predmetné spoje počas víkendov, na území mesta nahradia MHD, ktorá cez víkend nepremáva.

Týmito zmenami sa zabezpečí, že spoje z Kšinnej budú mať na autobusovej stanici v Bánovciach prípoje na všetky smery, ako Trenčín, Topoľčany a Partizánske. Taktiež sa výrazne zlepší dostupnosť Uhrovského hradu, vďaka čomu si obyvatelia regiónu budú môcť urobiť výlet prakticky v ktoromkoľvek období roka.

Vďaka optimalizácii pracovného času vodiča a vytvoreniu taktového systému dopravy, bude na linke 301 407 premávať počas víkendov od 10.12.2023 viac spojov ako na tejto linke premáva dnes.

Odchody z Kšinná, Závada p. Čiernym vrchom do Bánovce n./B.:

  • v sobotu: 4:45, 7:45, 9:45, 11:45, 13:30, 15:30, 18:45
  • v nedeľu: 5:45, 7:45, 9:45, 13:30, 15:30, 18:45

Odchody z Bánovce n./B. do Kšinná, Závada p. Čiernym vrchom:

  • v sobotu: 6:45, 8:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 19:45
  • v nedeľu: 6:45, 8:45, 11:45, 14:45, 16:45, 19:45

*(zvýraznené spoje budú premávať cez Omastinú a Uhrovské Podhradie)

 

Zdroj: TSK

OZNAM - zmena miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne ako vecne príslušný správny orgán podľa § 11 ods. 2 písm. a) v spojení s § 17 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia rozhodol rozhodnutím č. TSK/2023/09285-3 zo dňa 24. októbra 2023 žiadosti účastníka konania – spoločnosti BONUMED s. r. o., Dežerice, IČO: 51 855 232, zastúpenej štatutárnym orgánom – konateľkou MUDr. Bc. Gabrielou Mikulášovou vo veci zmeny povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa § 17 v spojení s § 12 a § 13 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vyhovuje a žiadateľovi sa podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti povoľuje prevádzkovať zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti

 

VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH

Miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia je:

Textilná 2600/4A, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Odborný zástupca zodpovedný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti je:

MUDr. Bc. Gabriela Mikulášová

 

Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
na základe rozhodnutia

Trenčianskeho samosprávneho kraja
začína dňom 1. decembra 2023.

 

Obec Uhrovec, zastúpená starostkou obce Ing. Zuzanou Máčekovou, na základe dohody s MUDr. Bc. Gabrielou Mikulášovou, konateľkou spoločnosti BONUMED s. r. o., Dežerice, poskytovateľom zdravotníckej ambulantnej starostlivosti informuje o zmene miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia v obci Uhrovec. Odporúča v prípade ďalších otázok súvisiacich so zmenou miesta komunikovať priamo s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

V súčasnej dobe väčšina obcí už nemá vo svojom katastrálnom území ani pediatrov, zubných lekárov, či všeobecných lekárov, ktorí by poskytovali zdravotnú starostlivosť. V mnohých mestách chýbajú aj odborní špecializovaní lekári. V nemocniciach dochádza postupne k redukcii poskytovanej zdravotnej starostlivosti a odchodu odborných lekárov do väčších nemocníc. Niektoré obce nemajú vybudované ani priestory pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Naša obec takéto priestory má a zabezpečila aj ich obnovu, preto nás mrzí, že pani doktorka mení miesto prevádzkovania zdravotného zariadenia a z našej obce po 5 rokoch odchádza do Bánoviec nad Bebravou. MUDr. Bc. Gabriela Mikulášová nám na osobnom stretnutí oznámila, že o zmene miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia do okresného mesta Bánovce nad Bebravou uvažovala už dlhšie, aj v dôsledku poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov z iných obcí okresu, ktorým je výhodnejšie dochádzať do Bánoviec nad Bebravou. Počas poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch zdravotného strediska v našej obci sme mali vzájomne korektné vzťahy.

Obec dlhodobo nemenila dohodnuté podmienky nájmu a na svoje náklady zabezpečovala aj rôzne opravy a údržbu prenajatých priestorov, pričom cena za poskytnuté služby nebola premietnutá do úhrad za nájom. Starostovia Združenia obcí Uhrovská dolina poskytli aj finančný príspevok na udržanie a zlepšenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov v Mikroregióne Uhrovská dolina.

Vzhľadom na súčasnú legislatívu, obmedzené kompetencie miestnej samosprávy a nedostatok všeobecných lekárov bude obnovenie prevádzky zdravotného zariadenia v našej obci zložitý proces. Napriek tomu sa pokúsime v spolupráci s TSK, odborom zdravotníctva a sociálnej pomoci hľadať možnosti využitia existujúcich priestorov zdravotného strediska pre činnosť všeobecného lekára, resp. ďalších odborných lekárov – špecialistov, ktorí by mohli poskytovať svoje zdravotnícke služby aj pre ostatných občanov nášho okresu.

Starostovia obcí, poslanci OZ Mikroregiónu Uhrovská dolina majú záujem spoločne riešiť a udržať poskytovanie zdravotnej starostlivosti v obci Uhrovec.

S úctou

Ing. Zuzana Máčeková

starostka obce Uhrovec

Zdroj: www.uhrovec.sk

POŠTA UHROVEC: OZNÁMENIE O ÚPRAVE HODÍN PRE VEREJNOSŤ 6.-10.11.2023

Pošta UHROVEC bude v dňoch od 6.11. do 10.11.2023 poskytovať služby nasledovne:

Pondelok: 09:00 - 13:00 14:00 – 14:30 h
Utorok: 11:00 – 13:00 14:00 – 14:30 h
Streda: 09:00 – 11:00 14:00 – 17:00 h
Štvrtok: 09:00 – 13:00 14:00 – 14:30 h
Piatok: 09:00 – 13:00 14:00 – 14:30 h

Najbližšia pošta pre podaj : Bánovce n. / Bebr.

 

POŠTA Uhrovec

Voľby do Národnej rady SR 2023

Výsledky za obec Horné naštice

Počet zapísaných voličov: 398

Počet zúčastnených voličov: 325

Účasť voličov: 81,65 %

Počet platných hlasov spolu: 321

 

Počet (podiel) platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty:

SMER - sociálna demokracia: 81 (25,23%)

HLAS - sociálna demokracia: 47 (14,64%)

Kresťanskodemokratické hnutie: 47 (14,64%)

Progresívne Slovensko: 45 (14,01%)

OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK a Kresťanská únia a ZA ĽUDÍ: 24 (7,47%)

REPUBLIKA: 22 (6,85%)

Sloboda a Solidarita: 14 (4,36%)

Slovenská národná strana: 13 (4,04%)

Demokrati: 11 (3,42%)

SME RODINA: 10 (3,11%)

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko: 4 (1,24%)

Komunistická strana Slovenska: 2 (0,62%)

Pirátska strana - Slovensko: 1 (0,31%)

PRINCÍP: 0 (0%)

SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA: 0 (0%)

Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana: 0 (0%)

Vlastenecký blok: 0 (0%)

Modrí, Most - Híd: 0 (0%)

SPRAVODLIVOSŤ: 0 (0%)

Slovenské Hnutie Obrody: 0 (0%)

MySlovensko: 0 (0%)

SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny: 0 (0%)

SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA: 0 (0%)

SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana: 0 (0%)

KARMA: 0 (0%)

Súhrnné výsledky hlasovania za SR

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 4 388 872

Počet zúčastnených voličov (účasť): 3 007 123 (68,51 %)

Počet platných hlasov spolu: 2 967 896

 

Počet (podiel) platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty:

SMER - sociálna demokracia: 681 017 (22,94 %)
Progresívne Slovensko: 533 136 (17,96 %)
HLAS - sociálna demokracia: 436 415 (14,70 %)
OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK a Kresťanská únia a ZA ĽUDÍ: 264 137 (8,89 %)
Kresťanskodemokratické hnutie: 202 515 (6,82 %)
Sloboda a Solidarita: 187 645 (6,32 %)
Slovenská národná strana: 166 995 (5,62 %)
REPUBLIKA: 141 099 (4,75 %) 
SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny: 130 183 (4,38 %)
Demokrati: 87 006 (2,93 %) 
SME RODINA: 65 673 (2,21 %)
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko: 25 003 (0,84 %) 
Komunistická strana Slovenska: 9 867 (0,33 %)
Pirátska strana - Slovensko: 9 358 (0,31 %) 
Modrí, Most - Híd: 7 935 (0,26 %)
Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana: 3 486 (0,11 %)
MySlovensko: 2 786 (0,09%)
KARMA: 2 407 (0,08 %) 
SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA: 2 401 (0,08 %)
SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA: 2 315 (0,07 %)
PRINCÍP: 1 817 (0,06 %)
SPRAVODLIVOSŤ: 1 335( 0,04 %) 
Slovenské Hnutie Obrody: 1 332 (0,04 %) 
Vlastenecký blok: 1 262 (0,04 %) 
SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana: 771 (0,02 %)

 Zdroj: www.volbysr.sk

Voľby do NR SR - 30.9.2023: Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je: ocu@obechornenastice.sk.

POŠTA: OZNÁMENIE O ÚPRAVE HODÍN PRE VEREJNOSŤ

Pošta UHROVEC bude v dňoch od 17.7.2023 do 11.8.2023 poskytovať služby nasledovne:

Pondelok: 09:00 -   13:00, 14:00 – 15:00

Utorok: 09:00 – 13:00, 14:00 – 15:00

Streda: 09:00 – 11:00, 14:00 – 17:00

Štvrtok: 09:00 – 13:00, 14:00 – 15:00

Piatok: 09:00 – 13:00, 14:00 – 15:00

Mikroregionálne slávnosti v obci Horné Naštice (+foto)

Sobota 8.júla 2023 patrila v Horných Našticiach XVII. ročníku mikroireegionálnym slávnostiam Uhrovská dolina. Slávnosť sa konala pod záštitou predsedu TSK a poslanca NR SR Ing. Jaroslava Bašku. Do mikroregiónu patria obce : Kšinná, Žitná – Radiša, Omastiná, Horné Naštice, Uhrovec, Miezgovce a Uhrovské Podhradie. Každý rok sa konajú slávnosti v inej obci. Tento rok sa konali v našej Horné Naštice obci na futbalovom ihrisku. Súčasťou osláv bola aj tradičná súťaž vo varení fazule. Oslavy sa začali o 14-tej hodine, ale fazuľa sa začala variť o čosi skôr. Pri vstupe do areálu ihrisku nás zaujal nákres názvu obce a erb, ktoré zdobili stenu na tribúne. Autorom nákresu je 14-ročný Matúš Tlkanec. Potom nasledovala prehliadka celého areálu ihriska a veru bolo čo pozerať. Tri skákacie hrady pre deti, cukrová vata, maľovanie na tvár, drobné predmety na predaj v stánku, streľba zo vzduchovky, laserová strelnica, lesná pedagogika a hlavne celý rad sa pariacich kotlov s prípravou fazuľe, gulášu, palaciniek a pod. Pripravený bol aj koč s koníkom, ktorý obdivovali najmä deti , aj sa povozili na ihrisku.

Po 14 tej hodine sme privítali Ing. Jaroslava Bašku a oslavy sa mohli začať. Na pódiu vystúpili všetci starostovia (zástupcovia) obcí, ktorých privítal a predstavil pán poslanec Ivan Kšiňan, ktorý moderoval celé oslavy hovoreným slovom. Odovzdal slovo pánu starostovi Ing. Stanislavovi Fodorovi , ktorý taktiež privítal Ing. Bašku, všetkých starostov z mikroregiónu stručne oboznámil s programom slávnosti. Ing. Baška pozdravil toto podujatie a odovzdal starostlivo finančný šek a vrecko fazule. Ing. Botka starosta obce Žitná Radiša oboznámil ce návštevníkov so stručnou históriou mikroregionálnych slávnosti. Po privítaní a príhovoroch hostí nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili skupiny HUPS, heligonkári, bánovský tatrovák, FS Bukovina Kšinná. Slávnosti prilákali nielen obyvateľov mikroregiónu, ale aj z iných obcí a okolia. Atmosféru osláv za bohatej účasti návštevníkov dotváralo aj prekrásne horúce slnečné počasie. Na svoje si prišli hlavne deti ponukou rôznych atrakcií. O 17-tej hodine bolo vyhlásené vyhodnotenie fazule v kategóriách – cena sympatie, výzdoba stánku, servírovanie jedla, stolovanie a chuť fazuľovice. Víťazom v chuti fazule bolo družstvo z IDONY Bánovce nad Bebravou. Po vyhodnotení 11 – súťažiacich družstiev bola tombola, do ktorej prispelo viac ako 50 sponzorov. Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým za hodnotné ceny. Vyvrcholením celých osláv bola tanečná zábava so skupinou AMADEO , ktorá hrala do skorých ranných hodín.

Úprimné ďakujem patrí všetkým, ktorí venovali čas, námahu, pri príprave celých osláv. A že to bola oslava veľkolepá svedčí aj spokojnosť mnohých oslovených návštevníkov.
Vďaka patrí obecnému úradu, obecnému zastupiteľstvu v obci, dobrovoľníkom, DHZ a mladým za vzornú a bezchybnú prípravu osláv.

E.M.

Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii: 2023 Mikroregionálne slávnosti v obci Horné Naštice (odkaz do fotogalérie)

MIKROREGIONÁLNE SLÁVNOSTI OBCÍ UHROVSKÁ DOLINA

XVII. MIKROREGIONÁLNE SLÁVNOSTI
OBCÍ UHROVSKÁ DOLINA

NAŠTICKÁ FAZUĽA 2023 - tradičná súťaž vo varení fazule

 

8. JÚL 2023 - FUTBALOVÉ IHRISKO HORNÉ NAŠTICE

 

Viac info na plagáte v PDF nižšie

 

MIKROREGIONÁLNE SLÁVNOSTI OBCÍ UHROVSKÁ DOLINA - NAŠTICKÁ FAZUĽA 2023 v Horných Našticiach

Plagát na stiahnutie:

MIKROREGIONÁLNE SLÁVNOSTI OBCÍ UHROVSKÁ DOLINA - NAŠTICKÁ FAZUĽA 2023 v Horných Našticiach (súbor PDF, 931kB, otvorí sa v novom okne)

Obecný úrad

Obecný úrad Horné Naštice

Základné info

Adresa:

Obec Horné Naštice
Obecný úrad č. 75
956 41 Horné Naštice

Tel.:

+421 (0)38 7684120

E-mail.:

ocu(zavináč)obechornenastice.sk

Úradné hodiny

Pondelok (stránkový deň)
7.30 - 15.00 h.
Utorok (stránkový deň)
7.30 - 15.00 h.
Streda (stránkový deň)
7.30 -12.00 a 12.30 - 17.00 h.
Štvrtok (nestránkový deň)
7.30 - 15.00 h.
Piatok (stránkový deň)
7.30 - 14.00 h.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín
obce Horné Naštice
nájdete na tejto externej webovej stránke:

Virtuálny cintorín
obce Horné Naštice
(odkaz sa otvorí
v novom okne)

Skočiť na začiatok | Skočiť na Vrchné menu | Skočiť na hlavné menu | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku
Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
Slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť