Skočiť na začiatok | Skočiť na Vrchné menu | Skočiť na hlavné menu | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku
Začiatok
Obsah

Letecké zábery obce Horné Naštice

(odkaz do foto galérie)

Letecký záber obce Horné Naštice (odkaz do foto galérie)

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22.6.2022

          V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov

z v o l á v a m

 verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v Horných Našticiach na deň

 22. júna 2022 t. j. streda o 19:00 hod

v sále kultúrneho domu  s týmto programom:

 1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
  3. Voľba návrhovej komisie,
  4. Kontrola uznesenia
  5. Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2021
  6. Správa nezávislého auditora k auditu, účtovnej závierky za rok 2021
  7. Plán kontrolnej činnosti HK 2022
  8. Rozpočtové opatrenia č. 1
  9. Určenie počtu poslancov do obecného zastupiteľstva na roky 2022 - 2026
  10. Určenie výšky úväzku starostu obce na ďalšie volebné obdobie podľa zákona č. 253/1994 Z. z. § 4, ods. 5.
  11. Rôzne
  12. Diskusia
  13. Záver

Vaša účasť je nutná.

V Horných Našticiach dňa: 17.6.2022

Jozef Hedera, starosta obce

INFORMÁCIA Č. 1 K VOĽBÁM v roku 2022

Oznamujeme Vám, že predseda NR SR vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov ( viď príloha č. 1)

 

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb, v obci Horné Naštice je 517.

Súbory PDF na stiehnutie:

Naštická fazuľa 2022

Obecný úrad Horné Naštice v spolupráci s o.z. Turisti obce Horné Naštice organizuje

majstrovstvá vo varení fazule

NAŠTICKÁ FAZUĽA 2022

25. júna 2022 futbalové ihrisko Horné Naštice

Vstupné na podujatie: 2€

Program: 

13:00 začiatok varenia fazule na akýkoľvek spôsob
15:00 začiatok kultúrneho programu
• Nová stopa • Huncúti • HS Dostavník • heligonkár Miro Adame • heligonkár Janko Chudoba + deti • Mirko Majerhofer - akordeón • 17:00 Vyhodnotenie súťaže • 20:00 tradičná petropavlovská zábava s HS Music 2

 

MDD
Program pre deti:
15:00 nafukovací hrad, Rozprávkovo, penové delo, cukrová vata, občerstvenie, laserová strelnica, streľba zo vzduchovky, maľovanie na tvár, športové hry

V rámci občerstvenia budú podávané jedlá z fazule, pri zábave aj poľovnícky guláš.

Bohatá TOMBOLA
Plagát Naštická fazuľa 2022

Plagát na stiahnutie: Plagát Naštická fazuľa 2022 (súbor PDF, 693kB, otvorí sa v novom okne)

 

 

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk - TRAKTOR

OBEC HORNÉ NAŠTICE

Obecný úrad v Horných Našticiach, Horné Naštice č. 75, 956 41

 

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk

Obec Horné Naštice v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) ods. 2 a ods. 5 zák. č. 138/1991 o majetku obcí v súlade s uznesením č. 23/2021 obecného zastupiteľstva v Horných Našticiach zo dňa: 10.06.2021 zverejňuje zámer priameho odpredaja svojho hnuteľného majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie traktora, ponúka na predaj:

- Poľnohospodársky kolesový traktor, značky Zetor 5748, výrobca Zetor Brno, rok výroby 1977

Minimálna cena, za ktorú Obec Horné Naštice ponúka na predaj vyššie uvedený poľnohospodársky traktor Zetor 5748 je stanovená vo výške 3000,- €.

Špecifická požiadavka – zaplatenie kúpnej ceny pri podpise zmluvy.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:
1. Cenovú ponuku je možné predložiť v podateľni Obecného úradu v Horných Našticiach alebo poštou na adresu – Obec Horné Naštice, Obecný úrad 75, 956 41, tak aby cenová ponuka bola doručená na Obecný úrad v Horných Našticiach najneskôr do

15.05.2022 do 15:00 hod.

2. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke označenej heslom – PRIAMY PREDAJ – NEOTVÁRAŤ.
3. Cenová ponuka musí obsahovať:
- Označenie záujemcu:
- Fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko /možno uviesť aj tel. číslo a mailovú adresu
- Právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, kópia z výpisu OR
- Výška cenovej ponuky
- Presné označenie vozidla, podľa ponuky o ktorú má záujemca záujem
- Čestné vyhlásenie, že záujemca nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona o majetku obcí

V Horných Našticiach dňa: 19. 04.2022
Vyvesené: 20.04.2022

Jozef Hedera, starosta obce

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22.3.2022

P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov
z v o l á v a m

verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horných Našticiach na deň

22.03.2022 t. j. štvrtok o 18:00 hod

v sále kultúrneho domu s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
3. Voľba návrhovej komisie,
4. Kontrola uznesenia
5. Správa o výsledkoch kontroly od júla do decembra 2021
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
7. Výpočet miery triedenia obec Horné Naštice v roku 2021
8. Predaj nehnuteľnosti – pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
9. Rozana – odosielanie správ obyvateľom
10. Obnova fasáda KD
11. Rôzne / žiadosť domov dôchodcov Kšinná,/
12. Diskusia
13. Záver

 

Vaša účasť je nutná.


Jozef Hedera, starosta obce

POMOC PRE UKRAJINU

V súvislosti s prebiehajúcou situáciou spojenou s vojnovým konfliktom na Ukrajine obec Horné Naštice úzko spolupracuje s Mestom Bánovce nad Bebravou, Okresným úradom Bánovce nad Bebravou,  ostatnými obcami v okrese, členmi ZMOS a Únie miest Slovenska v nadväznosti na usmernenia Ministerstva vnútra SR pre zabezpečenie pomoci  utečencom z Ukrajiny.

V súčasnosti všetky organizácie, ktoré pôsobia priamo na slovensko-ukrajinských hraniciach, hlásia dostatok zásob a materiálu a vyzývajú najmä k tomu, aby občania svojpomocne neorganizovali zbierky a neodvážali vyzbierané veci nekoordinovane do pohraničnej oblasti.

 

Mesto Bánovce nad Bebravou  v termíne od 28.2.2022 – 4.3.2022 pokračuje v  zbierke.

Táto materiálna, prípadne finančná pomoc bude poskytnutá predovšetkým rodinným príslušníkom obyvateľov Ukrajiny, ktorí žijú a pracujú na území nášho okresu.

 

Kto má záujem prispieť materiálne, môže priniesť:

- paplóny, deky, prikrývky, vankúše, posteľnú bielizeň – čisté a v použiteľnom stave

- hygienické potreby (predovšetkým ženské a detské hygienické potreby,  plienky, vlhčené obrúsky a pod.)

- trvanlivú detskú a dojčenskú výživu

- lieky bežné voľnopredajné – napr. s obsahom paracetamolu, ibuprofénu a pod.

 

Materiálnu pomoc môžete odovzdať v 2 zberných miestach v čase 8:00 – 16:00 hod.:

- Mestský úrad Bánovce n./Bebr., kancelária prvého kontaktu,  Nám. Ľ. Štúra 1

- Mestské kultúrne stredisko v Bánovciach n./Bebr., ul. J. Matušku 766/19

 

ZMOS zriadilo transparentný účet, z ktorého bude zrejmé kto finančne prispel na pomoc samosprávam a financie budú následné prerozdeľované na základe potrieb a požiadaviek jednotlivých obcí a miest.

ZMOS_POMOC_UKRAJINE je 
SK25 0900 0000 0051 8801 0894

Vážime si pomoc našich spoluobčanov a ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prejavujú spolupatričnosť s ľuďmi v núdzi.

 

MIMORIADNA SITUÁCIA

Vláda SR s platnosťou od soboty 26.2.2022 od 12:00 vyhlásila mimoriadnu situáciu. Súvisí to s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky, ktorý spôsobuje ozbrojený konflikt na Ukrajine. Cieľom je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na naše územie.

KONTAKT PRE UKRAJINCOV

Pre obyvateľov Ukrajiny prichádzajúcich na Slovensko bola zriadená oficiálna webová stránka so základnými informáciami a často kladenými otázkami: ua.gov.sk

KONTAKTY PRE POSKYTNUTIE POMOCI

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo jednotné kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v  prípade záujmu poskytnúť materiálnu pomoc, ubytovanie, dobrovoľnícku pomoc a pod.:

E-MAIL: pomocpreukrajinu@minv.sk
TELEFÓN: +421 2 48 59 33 12

 

Viac informácií v Súbore na stiahnutie:

Výpočet miery triedenia v obci Horné Naštice v roku 2021

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021
je v našej obci 32 %.

Sadzba poplatku pre rok 2022 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro za tonu (platná od 1.3.2022 do 28.2.2023)
bude 22€.

 

Súbor na stiahnutie:

 

Petícia za referendum

ZMOS ZAČÍNA ZBER PODPISOV ZA VIAC VOLEBNÝCH OBVODOV PRE PARLAMENTNÉ VOĽBY BRATISLAVA – 10. FEBRUÁRA 2022 – ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA ZAČÍNA PETIČNÚ AKCIU,KTOREJ CIEĽOM JE VYHLÁSENIE REFERENDA ZA VIAC VOLEBNÝCH OBVODOV PRE PARLAMENTNÉ VOĽBY.

 

Združenie miest a obcí Slovenska vníma jeden volebný obvod ako príčinu aj autora mnohých problémov Slovenska. V parlamente dlhodobo pôsobí veľká skupina poslankýň a poslancov s veľmi slabou legitimitou. Mandát získali vďaka dobrému miestu na kandidátnej listine, a nie vďaka výraznej podpore voličov. Za pôsobenie v parlamente sú preto viac vďační straníckej centrále, ako ľuďom v regiónoch. Cieľom tejto petície je vyhlásenie referenda, po úspechu ktorého by Slovensko malo toľko volebných obvodov, koľko má samosprávnych krajov. Vďaka tomu zvýšime previazanosť parlamentu s regiónmi a už nebude môcť nastať situácia, že až po parlamentných voľbách zisťujeme, kto, a či vôbec niekto, z konkrétneho regiónu bude vykonávať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Úspechom tejto aktivity bude fakt, že rozdelenie mandátov v parlamente konečne bude spravodlivé, umocníme skutočnú volebnú demokraciu a táto zmena bude reflektovať na adekvátne zastúpenie jednotlivých krajov v parlamente.

 

Viac info tu: Petícia za referendum - www.zmos.sk/peticia.html (odkaz na externú stránku, otvorí sa v novom okne)

Plagát na stiahnutie: AKÝ PODIEL MÁ VÁŠ KRAJ! AKÝ BY BOL PO ZMENE? (súbor PDF, 130kB, otvorí sa v novom okne)

Zdroj: www.zmos.sk

Obecný úrad

Obecný úrad Horné Naštice

Základné info

Adresa:

Obec Horné Naštice
Obecný úrad č. 75
956 41 Horné Naštice

Tel.:

+421 (0)38 7684120

E-mail.:

ocu(zavináč)obechornenastice.sk

Úradné hodiny

Pondelok (stránkový deň)
7.30 - 15.00 h.
Utorok (stránkový deň)
7.30 - 15.00 h.
Streda (stránkový deň)
7.30 -12.00 a 12.30 - 17.00 h.
Štvrtok (nestránkový deň)
7.30 - 15.00 h.
Piatok (stránkový deň)
7.30 - 14.00 h.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín
obce Horné Naštice
nájdete na tejto externej webovej stránke:

Virtuálny cintorín
obce Horné Naštice
(odkaz sa otvorí
v novom okne)

Skočiť na začiatok | Skočiť na Vrchné menu | Skočiť na hlavné menu | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku
Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
Slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť