Skočiť na začiatok | Skočiť na Vrchné menu | Skočiť na hlavné menu | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku
Začiatok
Obsah

Letecké zábery obce Horné Naštice

(odkaz do foto galérie)

Letecký záber obce Horné Naštice (odkaz do foto galérie)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku KN-C par. č. 56 v k. ú. Horné Naštice

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) týmto obec Horné Naštice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa: 24.08.2022 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín : jedľa, obvod kmeňa vo výške 130 cm – 111 cm, na parcely KN – C par. číslo 56. v k. ú. Horné Naštice. Parcela je vo vlastníctve žiadateľa.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody je potrebné doručiť na Obecný úrad, Horné Naštice č. 75 alebo elektronicky na adresu: ocu@obechornenastice.sk v lehote piatich pracovných dní.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade Horné Naštice v stránkové dni pondelok, utorok, streda a piatok.

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.

V Horných Našticiach dňa: 24.08.2022

Jozef  Hedera, starosta obce

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku KN-C par. č. 244 v k. ú. Horné Naštice

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) týmto obec Horné Naštice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa: 24.08.2022 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín : borovica, obvod kmeňa vo výške 130 cm – 70 cm, na parcely KN – C par. číslo 244 v k. ú. Horné Naštice. Parcela je vo vlastníctve žiadateľa.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody je potrebné doručiť na Obecný úrad, Horné Naštice č. 75 alebo elektronicky na adresu: ocu@obechornenastice.sk v lehote piatich pracovných dní.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade Horné Naštice v stránkové dni pondelok, utorok, streda a piatok.

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.

V Horných Našticiach dňa: 24.08.2022

Jozef  Hedera, starosta obce

DEŇ PRE VAŠE ZDRAVIE s VšZP

Vážení spoluobčania, milí rodičia s deťmi,

Všeobecná zdravotná poisťovňa Vás pozýva dňa 20. 7. 2022 v čase od 9:00 do 13:00 h do spoločenskej sály Domu kultúry Uhrovec

na podujatie pod názvom DEŇ PRE VAŠE ZDRAVIE s VšZP, kde bude poskytovať poradenské a konzultačné služby.

 • Komplexná analýza ľudského tela – meranie telesných hodnôt na prístroji Inbody – hodnota svalov a tukov v tele, BMI (body mass index), BMR (bazálny metabolizmus), WHR index (viscerálny tuk)
 • výživové poradenstvo
 • Meranie krvného tlaku, pulzu, cholesterolu a glykémie – nalačno (RUVZ PB)
 • Prevencia rakoviny prsníka a hrubého čreva - inštruktáž samovyšetrenia prsníkov (simulátor)
 • Dentálna prevencia - CURAPROX
 • poradenstvo v oblasti zdravotného poistenia a produktov VšZP
 • súťaž

Neváhajte a urobte niečo pre svoje telo a dušu.

Tešíme sa na vašu účasť.

 

Plagát: DEŇ PRE VAŠE ZDRAVIE s VšZP

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22.6.2022

          V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov

z v o l á v a m

 verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v Horných Našticiach na deň

 22. júna 2022 t. j. streda o 19:00 hod

v sále kultúrneho domu  s týmto programom:

 1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
  3. Voľba návrhovej komisie,
  4. Kontrola uznesenia
  5. Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2021
  6. Správa nezávislého auditora k auditu, účtovnej závierky za rok 2021
  7. Plán kontrolnej činnosti HK 2022
  8. Rozpočtové opatrenia č. 1
  9. Určenie počtu poslancov do obecného zastupiteľstva na roky 2022 - 2026
  10. Určenie výšky úväzku starostu obce na ďalšie volebné obdobie podľa zákona č. 253/1994 Z. z. § 4, ods. 5.
  11. Rôzne
  12. Diskusia
  13. Záver

Vaša účasť je nutná.

V Horných Našticiach dňa: 17.6.2022

Jozef Hedera, starosta obce

INFORMÁCIA Č. 1 K VOĽBÁM v roku 2022

Oznamujeme Vám, že predseda NR SR vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov ( viď príloha č. 1)

 

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb, v obci Horné Naštice je 517.

Súbory PDF na stiehnutie:

Naštická fazuľa 2022

Obecný úrad Horné Naštice v spolupráci s o.z. Turisti obce Horné Naštice organizuje

majstrovstvá vo varení fazule

NAŠTICKÁ FAZUĽA 2022

25. júna 2022 futbalové ihrisko Horné Naštice

Vstupné na podujatie: 2€

Program: 

13:00 začiatok varenia fazule na akýkoľvek spôsob
15:00 začiatok kultúrneho programu
• Nová stopa • Huncúti • HS Dostavník • heligonkár Miro Adame • heligonkár Janko Chudoba + deti • Mirko Majerhofer - akordeón • 17:00 Vyhodnotenie súťaže • 20:00 tradičná petropavlovská zábava s HS Music 2

 

MDD
Program pre deti:
15:00 nafukovací hrad, Rozprávkovo, penové delo, cukrová vata, občerstvenie, laserová strelnica, streľba zo vzduchovky, maľovanie na tvár, športové hry

V rámci občerstvenia budú podávané jedlá z fazule, pri zábave aj poľovnícky guláš.

Bohatá TOMBOLA
Plagát Naštická fazuľa 2022

Plagát na stiahnutie: Plagát Naštická fazuľa 2022 (súbor PDF, 693kB, otvorí sa v novom okne)

 

 

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk - TRAKTOR

OBEC HORNÉ NAŠTICE

Obecný úrad v Horných Našticiach, Horné Naštice č. 75, 956 41

 

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk

Obec Horné Naštice v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) ods. 2 a ods. 5 zák. č. 138/1991 o majetku obcí v súlade s uznesením č. 23/2021 obecného zastupiteľstva v Horných Našticiach zo dňa: 10.06.2021 zverejňuje zámer priameho odpredaja svojho hnuteľného majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie traktora, ponúka na predaj:

- Poľnohospodársky kolesový traktor, značky Zetor 5748, výrobca Zetor Brno, rok výroby 1977

Minimálna cena, za ktorú Obec Horné Naštice ponúka na predaj vyššie uvedený poľnohospodársky traktor Zetor 5748 je stanovená vo výške 3000,- €.

Špecifická požiadavka – zaplatenie kúpnej ceny pri podpise zmluvy.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:
1. Cenovú ponuku je možné predložiť v podateľni Obecného úradu v Horných Našticiach alebo poštou na adresu – Obec Horné Naštice, Obecný úrad 75, 956 41, tak aby cenová ponuka bola doručená na Obecný úrad v Horných Našticiach najneskôr do

15.05.2022 do 15:00 hod.

2. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke označenej heslom – PRIAMY PREDAJ – NEOTVÁRAŤ.
3. Cenová ponuka musí obsahovať:
- Označenie záujemcu:
- Fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko /možno uviesť aj tel. číslo a mailovú adresu
- Právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, kópia z výpisu OR
- Výška cenovej ponuky
- Presné označenie vozidla, podľa ponuky o ktorú má záujemca záujem
- Čestné vyhlásenie, že záujemca nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona o majetku obcí

V Horných Našticiach dňa: 19. 04.2022
Vyvesené: 20.04.2022

Jozef Hedera, starosta obce

Obecný úrad

Obecný úrad Horné Naštice

Základné info

Adresa:

Obec Horné Naštice
Obecný úrad č. 75
956 41 Horné Naštice

Tel.:

+421 (0)38 7684120

E-mail.:

ocu(zavináč)obechornenastice.sk

Úradné hodiny

Pondelok (stránkový deň)
7.30 - 15.00 h.
Utorok (stránkový deň)
7.30 - 15.00 h.
Streda (stránkový deň)
7.30 -12.00 a 12.30 - 17.00 h.
Štvrtok (nestránkový deň)
7.30 - 15.00 h.
Piatok (stránkový deň)
7.30 - 14.00 h.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín
obce Horné Naštice
nájdete na tejto externej webovej stránke:

Virtuálny cintorín
obce Horné Naštice
(odkaz sa otvorí
v novom okne)

Skočiť na začiatok | Skočiť na Vrchné menu | Skočiť na hlavné menu | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku
Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
Slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť